Francesc Costa , Photographer

↓English version

Vaig començar com a professional de reportatge el 1986,

amb reportatges de l’Europa de l’est i altres països, amés de les olimpíades de 1992, per agències com Magnum (Vision),  StockPhoto i Associated Press.

Més tard el 1993 vaig muntar un estudi de fotografia publicitària Freeproductions (FR) a Barcelona, on he treballat per les primeres marques de vins.

En l’actualitat segueixo fent treballs publicitaris però combinats amb treballs d’enginyeria i software dins l’ambit de la seguretat amb la empresa Aiprox que vaig fundar el 2000. 

 

INTERVIEW

 

Moltes gràcies per acceptar una entrevista per a la nostra nova iniciativa artística. 

Aquí hi ha unes preguntes per a tu, però no dubtis a afegir qualsevol cosa que vulguis. Pots ser tan elaborat com vulguis en les teves respostes! 

¿A partir de quina edat o amb quins successos vas començar a interessar-te per la fotografia? 

De petit, guardo encara el meu primer rotlle, devia tenir uns sis anys, d'una 6*9 de baguelita que encara conservo i les fotos dels "Tonis" del meu poble. Suposo que a la familia hi havia afició, i una dels clubs de fotografia més antics de Catalunya. 

A qui admires molt en el camp de la fotografia i en altres àrees de les arts? 

En realitat a ningú, no tinc aquest sentiment per cap artista com a creador, a alguns admiro la seva posició com a persones però no crec que una cosa sigui imprescindible en vers l'altra. Per les obres en canvi si, però depèn del lloc i el moment i no pensar en qui ho ha fet sino en el que em transmet. HI ha imatges que et queden a la retina, com la de la nena del Napalm, el republicà de la guerra civil, el quadre del crit, la noia Afgana d'ulls verds,  el Duomo de Florència, la Pietá o els murals de la Quita del Sordo o d'altres d'autors menys coneguts que realment t'emocionen quan hi ets davant. O és que importa l'autor o autors de la pintures d'Altamira, mai sabrem qui eren, però ens han deixat la seva vissió del món, que encara ara emociona.< 

Quina és la teva filosofia pel que fa a la  fotografia? 

La filosofia que aplico és la mateixa que a la vida, mirar de se honest i crític, semple crec que cal posar per davent les persones i posar-se en la seva pell i quan fotografio persones al carrer miro de que expliquin una historia o un pensament que és el que provo que es transmeti.

Penses en temes particulars a la vegada i quant de temps passes planejant? 

Mai planifico, faig foto de carrer, la planificació dura el mateix temps en que veus que conflueixen esdeveniments que et duen a una conclusió visual interessant, solament resta entendre el que et vol explicar aquell moment i disparar. 

¿Sovint només veus alguna cosa i saps que has de capturar-immediatament? 

No, sempre espero que la realitat em presenti una imatge que expliqui quelcom, a qualsevol racó pot passar qualsevol cosa, es qüestió d'esparar i saver entendre-la. Mai ets prou ràpid per captar una imatge que abans no has previst que passaria, cal avançar-se al que pot passar 

Consideres la llibertat d'expressió en l'art un dret fonamental dels creadors i per què? 

Sense aquesta llibertat no hi ha creació, però cal tenir una actitut critica en front aquesta llibertat i no val abusar-ne, és a dir moltes vegades veig imatges de sense sostre o d'altres persones "caçats" per un fotògraf com a trofeu, sense aportar res més al discurs de la imatge, en aquest cas no considero que la llibertat d'expressió ampari el segrestar la intimitat o el dret a la propia imatge. 

Parlem de creativitat. Quina funció hauria de tenir la creativitat en la societat? 

La que ja te, fer-nos critics davant el món savent que som capaços de canviar-lo. 

Creus que la creativitat hauria de ser una prioritat dels sistemes educatius i com la fomentarías tu?

En els sistemes educatius i a tot arreu, la creativitat, tot i que ha perdut el contingut del significat, fins hi tot hi ha una professió de creatiu, la creativitat deia que és innerent a les persones, i s'alimenta del coneixement, per tant com més àmpli i divers sisgui el coneixement més creativitat en sortirà. Si un físic, o un informàtic no saben res de historia de l'art, de música o filosofia, no podran crear res. La creativitat és el foment de la inteligència que en definitiva és poder connectar elements que aparentment estàn inconnexos. 

Quin missatge t'agradaria transmetre amb la teva fotografia?

Missatge en si cap, potser m'agradaria que servis per ensenyar a veure millor, i comunicar de fet, potser un acte estètic i si pot ser emotiu i explicat una historia  millor 

Què o qui t'inspira ara ? 

M'inspira el estar tranquil i lliure de pressions en cas contrari em costa molt fer fotos o simplement passejo la càmera sense veure res ni pensar en res concret, arrossegar un parell de quilos a l'espatlla no és suficient penitència que t'obligui a utilitzar-la si no hi ha res a dir. Cal estar concentrat per poder captar el que passa i els sentiments o histories que hi ha al teu voltant. 

Quins altres interessos tens?

M'apassiona qualsevol coneixemnt nou del tipus que sigui. De fet miro d'aprendre sempre, per altra banda també alguns d'aquests coneixements s'han convertit en aficions, com sobretot la música. 

 Moltes gràcies per brindar-nos la teva informació. 

 ¡Agraeixo el temps que m'has donat!

Xavier Daniel 

The 3NinesArts 

 

 

Francesc Costa gallery

 

Barcelona 1967

Estudis de Belles Arts llicenciat el 1992

Enginyer òptic Litz-Berna 1992

Màster en programació Oracle U. 2004

Fotògraf de publicitat especialitzat en vins des de 1986

Premis destacats con ERBA 1993 i 1995 , Anuaria 2000

Darrerament Premi Primavera Fotogràfica Barcelona i premi Sitges Corpus 

 

↑Original language version

I started as a professional report in 1986, with reports from Eastern Europe and other countries, besides the Olympics 1992 agencies like Magnum (Vision) StockPhoto and Associated Press.

Later in 1993 I ran an advertising photography studio Freeproductions (FR) in Barcelona, ​​where I worked for leading brands of wines.

Currently'm done advertising work but combined with software and engineering work in the field of security Aiprox the company I founded in 2000. 

 

 Costa Cesc photographer

 

Thank you for accepting an interview for our new artistic initiative.


Here are some questions for you, but feel free to add anything you want. You can be as elaborate as you want in your answers!


¿At what age or what events did you start to get interested in photography?

Small, still keep my first roll must have been about six years old, a 6 * 9 baguelita and that I still have pictures of "Tonis" my people. I guess there was a family hobby, and photography clubs oldest of Catalonia.


Who do you admire greatly in the field of photography and other areas of the arts?

Actually no, I have no feeling for any artist as creator, some admire his position as a person but I think that one thing is essential towards the other. However if the works, but it depends on the place and time and not think about who has done but what gives me.

There are images that will remain in the retina, such as Napalm girl of the Republican civil war cry of the box, the Afghan girl with green eyes,Duomo of Florence, piety or murals of Quita Sordo and other lesser-known authors that really excites you when you're ahead. Or is what matters the author of the paintings of Altamira, we will never know who they were, but they have left their vissió the world, still excited.

What is your philosophy regarding the photography?

The philosophy that applies is the same in life, try to be honest and critical Semple think you have to put davent people and get on your skin and when I photograph people on the street I try to tell a story or thought that is what I try to convey that.

Think about particular issues at a time and how much time do you spend planning?

Never plan, I picture street planning injured at the same time you see that come together events that will lead to a conclusion visually interesting only remains to understand what you want to tell the time and shoot.

Do you often only see something and you know you have to capture it immediately?

No, I always hope that reality presents a picture that explains anything, anywhere anything could happen, the question of sparse saver and understand it. You're never fast enough to capture an image before you expected to happen, you need to anticipate what might happen.

Consider freedom of expression in art a fundamental right of creators and why?
Without freedom there is no creation, but we must take a critical attitude in front of that freedom and not to abuse it, ie often see images of homeless or other people "hunted" by a photographer as a trophy, without contributing anything to the discourse of the image, in this case I believe that freedom of expression Amparo kidnap the privacy or the right to own image.

Talking about creativity. What role should the creativity in society?

The longer you, make us critics savent to the world that we can change it.


Do you think creativity should be a priority of education systems and how would you develop it?

In educational systems and everywhere, creativity, although he lost the contents of meaning to everything there is a creative profession, which is called Inner creativity to people, knowledge and feeds, so the wider and more diverse knowledge sisgui creativity come out. If a physical or a computer know nothing of the history of art, music or philosophy, can not create anything. Creativity is the promotion of intelligence that ultimately is able to connect elements apparently unrelated .

What message would you like to convey with your picture?

Message if anything, maybe I would see better used to teach and communicate in fact, an act may be possible aesthetic and emotional and tells a story best.

What or who inspires you now?

It inspires me to be quiet and free of the pressures otherwise very hard for me to take pictures or simply stroll the camera without seeing anything or think about anything specific, drag a couple of kilos on his shoulder is not enough penance that forces you to use it if there is nothing to say. We must be focused to capture what happens and feelings or stories that are around you.

What other interests do you have?

I love any kind of new coneixemnt it. In fact I try to always learn, moreover also some of these skills have become hobbies and especially music. 

Thank you to give us your information.

¡I appreciate the time you have given me!

Yours faithfully.

Daniel Xavier

The 3NinesArts

 

Barcelona 1967

Studies of Fine Arts degree in 1992

Optical engineer Litz-1992 Bern

Master Oracle programming U. 2004

Photography Advertising specializes in wines since 1986

Notable awards with ERBA 1993 1995 2000 Anuaria

Lately Prize award Sitges and Barcelona Photographic Spring Corpus.

 

Francesc Costa gallery